"Laat af van de symbolen van Rome, verafschuw haar leerstellingen,
mijd haar geest, haar gezindheid. Ga uit, ga voor goed uit van haar.
" 
C.H. Spurgeon

Precies 500 jaar geleden werden de 95 stellingen van Maarten Luther gepresenteerd. Of hij ze ook echt aan de Slotkerk in Wittenberg heeft gespijkerd, is niet zeker, maar hoe dan ook luidde deze publicatie de zogenaamde Reformatie in. Een Reformatie tegen de machtige Katholieke kerk.

De reformatoren inspireren mij. Wat een moed hadden zij om hun strijd voor de waarheid te voeren! Ze betaalden daarvoor een hoge prijs. Ze gaven hun leven, vaak ook letterlijk. Hun doel was overigens in eerste instantie niet zozeer om uit de Roomse Kerk te stappen, maar om deze te hervormen naar Bijbelse principes. Echter bleek als snel dat dit systeem geen ruimte liet voor correctie, en daarom werden ze gedwongen uit de kerk te gaan en zo begon de protestantste beweging. Dit tot grote vreugde van bijvoorbeeld de Waldenzen, die al langere tijd door Rome werden vervolgd in de bergen van Italië en nu contact zochten met de protestanten.

De Reformatie is een krachtig werk geweest van de Heilige Geest, waar we vandaag nog veel vruchten van plukken. Prijs de Heere daarvoor. Zo is er bijvoorbeeld geen moeder-kind verering meer (Babylonisch ritueel), geen aflaatverkoop en het belangrijkste is wel dat we de rechtvaardiging uit het geloof weer hebben mogen ontdekken. Maar…

…het werk van de reformatoren was zeker nog niet af!

Zij zouden nooit gewild hebben dat wij, 500 jaar later, nog gebleven zouden zijn, waar zij zijn gestopt. Er zijn helaas vandaag de dag nog veel Roomse overblijfselen in de gemeente van God: ik denk aan de kerkelijke hiërarchie, de rustdag, de feestdagen. Ook de Bijbelse toekomstverwachting is helemaal veranderd door Rome. Als je er een beetje induikt, kom je erachter dat veel symboliek, met name in de ‘christelijke’ feesten, rechtstreeks door Rome is overgenomen uit Babylonische mysteriegodsdiensten rondom de verering van de zon. Godsdiensten die het volk Israël in de Bijbeltijd absoluut niet mocht vermengen met de eredienst aan God. (Kijk deze video als je er meer over wil weten)

De reformatoren hebben veel hervormd. Zo is het 2e gebod in ere hersteld, maar het 4e gebod is bijvoorbeeld nog steeds zoals Rome het ooit heeft veranderd:

“Vraag: Wat is de Sabbatdag?
Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag.
Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag? 
Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht”
(Uit een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekreeg, Rev. Peter Geiermann; The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, blz. 122)

“Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij zonder het te weten, bewijzen aan de autoriteit van de Katholieke kerk.” 
(Monsigneur Segur; Plain talk about the Protestantism of today, blz. 213)

De vraag is dus: zijn wij bereid om dezelfde strijd te voeren als de hervormers? Of beter gezegd: zijn we bereid om dezelfde strijd te voeren als de Heere Jezus, toen Hij de tempel schoonveegde? Andere voorbeelden zijn Josia, Hizkia en Ezra, die orde op zaken stelden in Gods huis, juist als het ging om afgoderij uit Babel. Het valt me op dat vandaag de dag veel kerken en kerkleiders belijden reformatorisch te zijn, maar in werkelijkheid niet reformeren. Sterker nog, de banden met Rome worden op veel plekken weer versterkt, zoals Bunyan al heeft profeteerd:

"Vlak voor Jezus’ wederkomst, zullen veel protestanten als vanzelf weer terugkruipen in de kooi van Rome." (John Bunyan)

Reformeren kost ons veel, vandaar dat het niet populair is. Het gemak van een gezaghebbende traditie vinden wij mensen prettig, dat bewaart ons voor onrust en houdt het leven comfortabel. Maar Jezus verweet de Farizeeën sterk dat ‘zij geboden van mensen onderwezen’:

“…terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de tradities van de mensen.” (Mark 7:8a)

Als ik de radicale woorden lees van de oudvaders, hoe zij streden voor Gods waarheid, geloof ik dat ze vandaag de dag in weinig kerken zouden mogen spreken. Veel van hen worden vandaag de dag wel geciteerd, maar vaak erg selectief. Ik hoor veel over Spurgeon als het gaat over rechtvaardigmaking, maar bijna nooit over zijn uitspraken over Rome. Hoe hij bijvoorbeeld (op 15 jarige leeftijd al!) een boek van meer dan 300 pag. schreef over: ‘De antichrist en zijn gebroed, of het pausdom ontmaskerd’. De reformatoren (en zij die in de lijn daarvan leefden) wisten heel goed wie de antichrist was, en hoe deze in de ‘tempel van God’ heeft plaatsgenomen om Gods Woord te veranderen. Er is zelfs al geprofeteerd dat hij ‘Gods tijden en wet zal menen te veranderen.’ (Dan. 7:25) ‘Anti’ betekent namelijk in eerste instantie ‘In de plaats van’, of ‘evenbeeld van’. Lees hier een kernachtige brochure daarover. Ja, de duivel heeft het sluw aangepakt, door zijn pijlen te richten op het van binnenuit krachteloos maken van de gemeente.

Vandaag de dag staan we voor een keuze: gaan we als protestanten het pad verder op van de oecumene, of gaan wij in de voetsporen van de reformatoren, en strijden we voor een heilige tempel van God?

In de Reformatie is niet alles opgeruimd. Misschien heeft God de rest wel voor onze tijd bewaard, zodat er nog een opwekking kan komen vlak voor Jezus’ wederkomst, die ook gepaard gaat met Israëls herstel. Mijn grote verlangen is dat er een reformatie zal komen in onze tijd. En ik denk dat dit alleen maar kan door weer te gaan DOEN wat de Bijbel zegt. Als we belijden Sola Scriptura, laten we het dan ook DOEN. Terug naar Gods wil, ongeacht de meningen van mensen. We kunnen daar de komende decembermaand al mee beginnen;). En ja, dat kost ons veel. Maar ik geloof dat je daarmee echt in de lijn staat van de reformatie, meer dan wanneer je niets doet. En het mooie is dat we daarmee het Joodse volk weer tot jaloersheid kunnen verwekken, iets wat 2000 jaar lang weinig gebeurt is.

Als we niet blijven reformeren, wordt de Gemeente lauwer en raken we meer beïnvloed door het denken van de wereld. Ik zie het om me heen gebeuren. Mijn verlangen is dat God in deze tijd veel mensen doet opstaan in de Geest en de kracht van Elia, om radicale keuzes te maken, vanuit een juiste houding. Uiteindelijk zal hiermee onze geweldige God en Verlosser worden geëerd.

Gods zegen en shalom!

"Joden verwachten herstel, maar kennen de Hersteller niet...
Christenen kennen de Hersteller, maar verwachten geen herstel!"
(Messiaanse Jood en Reformator Isaac da Costa)
De Bijbelse najaarsfeesten staan voor de deur! Voor veel christenen misschien onbekend, omdat deze door God ingestelde feesten in de eerste eeuwen zijn vervangen door andere feesten; feesten die, schrik niet, al werden gevierd in heidense godsdiensten en vol zitten met symboliek die te maken heeft met andere goden, maar die een christelijk jasje hebben kregen. Constatijn de Grote (4e eeuw n. C.) bedacht dat als hij eenheid in zijn rijk wilde hebben, het belangrijk was dat christenen en niet-christenen het goed met elkaar konden vinden. Vandaar dat heidense (veelal Babylonische) feesten voortaan een christelijke betekenis kregen. Daarmee ging in vervulling wat in Daniel 7:25 staat voorzegd, dat er iemand zou komen die zou 'menen Gods tijden en wetten te veranderen'.

Toen de Reformatie kwam, werd er deels opruiming gehouden. Door de kracht van de Geest werden mensen in beweging gezet om Gods huis weer zuiver te laten zijn. Er werd afgerekend met leerstellingen dat je je zaligheid kon verdienen, afgodsbeelden werden verwoest, het 2e gebod werd weer in ere hersteld... er is een hoop werk verzet, Prijs de Heere daarvoor! En wij mogen vandaag de dag delen in de zegen die daaruit voort is gekomen. Maar... het werk was zeker nog niet af. Het 4e gebod (het sabbatsgebod) dat Rome o.a. ook had veranderd, bleef nog gewijzigd, de vervangingstheologie was nog vollop aanwezig en ook bleven de Oud-Testamentische boeken liggen onder het stof, beschouwd als afgedaan, waardoor vaak verborgen bleef wat de Profeten te vertellen hadden over het komende Koninkrijk. 

Hoe dan ook, helaas heeft dit alles er o.a. voor gezorgd dat de toekomstverwachting, die helemaal in Gods feesten zichtbaar is, is weggeëbd. We mogen gelukkig in een tijd leven waarin God veel dingen weer aan het herstellen is, en ook komt er steeds meer zicht op het Koninkrijk van God. Ik zou zeggen: als we ons 'reformatorisch' noemen, laten we dan ook in de geest van de reformatoren verder reformeren waar nodig. Stilstand is achteruitgang. De feesten van de Heere staan trouwens beschreven in Leviticus 23 en ik wil er kort iets over zeggen.


De voorjaarsfeesten (Pesach, het Feest van Ongezuurde broden en het Wekenfeest (Pinksteren), hebben allemaal op de exacte datum hun vervulling gekregen en spreken vooral over Verzoening door Jezus de Messias. 

De najaarsfeesten zijn nog niet vervuld en alles wijst erop dat dit bij de wederkomst van Jezus gaat gebeuren. Deze feesten spreken vooral over 'Koningschap en herstel'
Dit wordt ook wel duidelijk als we kijken naar welke najaarsfeesten er zijn:


Bazuinendag / Dag van geklank -  Het bazuingeschal staat in de Bijbel vaak voor 'wakker worden!', maar ook voor 'maak je klaar voor de strijd'.  We weten ook dat de bazuin alles te maken heeft met de aankondiging van Jezus' wederkomst. Een schaduwbeeld daarvan zien we bij de geschiedenis van Jericho. Het volk moet 7 dagen rondom de stad trekken en de 7e dag moeten ze 7 keer rondom de stad trekken, en na bazuingeschal en onder gejuich valt Jericho. Eenzelfde patroon zien we in Openbaring bij de val van Babylon. Er zijn eerst 7 zegels die worden geopend, bij het 7e zegel verschijnen de 7 bazuinen en als Babylon valt, roept een grote menigte 'Hallelujah!'. Verder heeft de Bazuin in de Bijbel ook alles te maken met de verzameling van Gods volk. Het is belangrijk wakker te zijn en het geluid van de bazuin te kennen. In Psalm 89:16 staat: "Gelukkig is het volk dat de klank van de bazuin kent"!

Grote Verzoendag - De Bazuinendag wordt gevolgd door Grote Verzoendag; een dag van inkeer en diepe verootmoediging. We kunnen ons goed voorstellen hoe het zal zijn als Jezus inderdaad terug is gekomen bij de laatste bazuin en ook Zacharia 12 in vervulling zal gaan, als het Joodse volk haar Messias gaat herkennen en 'zal weeklagen over Degene die ze doorstoken hebben'. Wat een geweldig vooruitzicht als de grote 'Jozef' zich dan aan Zijn broers bekend maakt. Waarom herkenden de broers Jozef niet? Omdat hij eruit zag als een Egyptenaar en niet als één van hen. Zo is het ook vandaag de dag. Het Joodse volk herkent de Messias niet als Hij hun wordt voorgesteld als een Westerse blanke Hollywoodster. We moeten Jezus daarom Zijn Joodse identiteit teruggeven, dan halen we de struikelblokken weg, waardoor de Joden de Messias eerder herkennen.
De profeten spreken ook over een toekomstige verzoening tussen de 2 en 10 stammen. Hierover ben ik momenteel met een aantal vrienden een brochure aan het schrijven. Misschien een heel nieuw onderwerp voor je. De verzoening van Juda (de Joden, de 2 stammen) met Efraïm (10 stammen, opgegaan in de volken) is een groot onderdeel in Gods heilsplan en een geweldig mysterie. Jezus zei tegen de Joden (Juda/ 2 stammen) "Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, ook hen moet ik thuisbrengen."(lees dit ook in combinatie met het 2e gedeelte van Ezechiel 37 over het worden van 1 kudde met 1 Herder) Wat een feest zal het zijn als deze twee 'broers' elkaar na duizenden jaren weer in de armen gaan sluiten. We kunnen dit al prachtig terugzien in de gelijkenis van de verloren zoon en de thuisgebleven zoon. 

Loofhuttenfeest - Dan komt het grote feest! 7 dagen lang Loofhuttenfeest. Bij dit feest geeft God de opdracht om verplicht vrolijk te zijn! Het is het grote oogstfeest, wat heenwijst naar de grote 'oogst' die er straks zal zijn van gelovigen uit alle natieën en stammen! Als Jezus de troon van David in Jeruzalem heeft ingenomen, zal Hij regeren met recht en gerechtigheid, en zijn onderwijzing/wet zal uitgaan vanuit Sion (Micha 4). De volken zullen ook daarheen optrekken om zich voor de Heere neer te buigen: Zach. 14:16: "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan  om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren." 

Tijdens dit feest denken we ook aan het feit dat we allemaal onderweg zijn. We zijn net als de Israëlieten in de woestijn, hier niet thuis. Vandaar het gammele hutje. Hij mag niet te stevig zijn, want dit is niet ons thuis. We moeten niet vastzitten aan ons materialisme. Tegelijkertijd biedt de loofhut wel de bescherming die het volk nodig heeft. God beschermt ons zeker.  

We mogen bij dit feest vooral ook denken aan de tekst uit Openbaring dat Gods tent/tabernakel eenmaal bij de mensen zal zijn en dat Hij onder hen zal wonen. 

De 8ste dag - Het Loofhuttenfeest heeft een geweldig slotakkoord met de 8ste dag. De 8ste dag van het feest is het hoogtepunt, de climax! (Lees ook wat Jezus op het hoogtepunt van dit feest deed in Johannes 7) De 8ste dag komt na de 7e dag (de rustdag). Zoals het bij de schepping was: 6 dagen werken, 1 dag rust en daarna het leven... zo zal het ook zijn met de wereldgeschiedenis. Nu bijna 6000 jaar van werken en strijd achter de rug, staan we voor het 7000ste jaar, het vrederijk, waarin Gods rust en vrede de schepping zal vervullen, op grond van wat Jezus heeft gedaan. Het wordt de hemel hier op aarde. Daarna zal Hij het Koningsschap overgeven aan de Vader en breekt de 8ste dag aan die tot in eeuwigheid zal duren. Halleluja wat een vooruitzicht!

Terwijl ik dit schrijf, begint over een paar uur het Bijbelse feest 'de Grote Verzoendag' (Yom Kipoer). Een dag van inkeer en verootmoediging. Precies 42 jaar geleden vielen de legers van Syrie en Egypte het kleine Israël aan op deze voor hen meest heilige dag van het jaar. Het Israelische leger dat in de jaren daarvoor al meerdere oorlogen op onmogelijke manier had gewonnen, wist ook deze keer te voorkomen dat de staat Israël vernietigd zou worden. Ook al was het deze keer met nog zwaardere verliezen, zonder hulp van bovenaf was ook deze oorlog niet te winnen voor Israël. In de Bijbel zegt God over Israël:
"Wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan"(Zach 2:8) en "Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen." (Zach 12:2,3)
Dus deze dag herrinnert mij opnieuw aan de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Maar dat even ter inleiding. Waar ik vandaag wat over wil schrijven, is: hoe weet je nu wat je moet geloven? Je kan zoveel geloven, maar wat is nu waarheid? En is er uberhaupt één waarheid? In deze blog wil ik in een notendop wat uitleggen over waarom ik geloof wat ik geloof. Er zit denk ik vast wel wat bij waar je wat aan hebt.

Absolute waarheid?
Allereerst is de vraag: Is er wel één waarheid? Je kan wel uitleggen wat je gelooft, maar wie zegt dat dat voor mij ook zo geldt? Dat waarheid relatief zou zijn, en dus voor iedereen verschillend, is echt iets van onze tijd. Vroeger werd er veel meer vanuit gegaan dat er één waarheid is en er werd meer voor gestreden dan nu bij ons in het Westen. Vandaag de dag is de trend om te zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft; fijn als jij gelukkig wordt van jouw geloof, maar ik heb mijn geloof en dat moet je respecteren. Door dit te zeggen, hoeven wij geen verantwoording af te leggen voor wat we doen in het leven en dat voelt fijn. Daarom zeggen we heel beschaafd maar dat we iedereen maar moeten respecteren. Maar wat we eigenlijk willen zeggen daarmee is: blijf van mijn wereld af, ik wil doen waar ik zelf zin in heb! ...herkenbaar? (Deze liberale manier van denken is helaas ook in de kerk binnengedrongen)
Mijn punt als het gaat om waarheid in het leven, is:, wij kunnen in onze gedachten allemaal een andere realiteit creëren, maar objectief gezien, van buitenaf, is iets waar of niet waar. We leven namelijk vanuit dezelfde oorsprong, met dezelfde materie etc. Dus, OF ik heb het fout, OF iemand anders.

Is er een god?
Dit gezegd hebbende, is de vraag: is er een god, een maker, iemand die aan de oorsprong staat van het leven? Ik moet het in deze blog heel beknopt houden, maar laat ik het ook gewoon maar simpel voorstellen; 
Er was eens een leraar die aan een klas met kinderen uitlegde hoe hun school was ontstaan; De heipalen kwamen vanuit het niets aangerold, het beton groeide uit de heipalen en vormde een fundament. Vervolgens vond er een ontploffing plaats waarbij stenen van exact dezelfde grootte werden gevormd die ook nog eens allemaal naar de juiste plek werden geblazen en een exact rechte muur vormden... 
Ondertussen lagen de kinderen onder de tafel van het lachen en niemand nam de bloedserieuze leraar nog serieus. 

Deze leraar was nog geloofwaardig vergeleken bij de wijzen van deze wereld die beweren dat de aarde zichtzelf heeft gemaakt. Het ontstaan van een school is namelijk niks vergeleken bij de ongekende wijsheid die nodig is om deze aarde te doen ontstaan. Je moet dus heel veel geloof hebben, om niet in een god te geloven. Als je wetenschappelijk overtuigd wil raken van het onstaan van de Bijbel door God, dan moet je maar eens video's bekijken van wetenschapper Kent Hovind.

Hieronder een aantal redenen waarom ik ervan overtuigd ben dat de God van de Bijbel de ware God is:
De Bijbel is het meest gedrukte boek in deze wereld en heeft zijn betrouwbaarheid op allerlei vlakken bewezen:

Argument 1 - Wetenschap en de Bijbel
Zo'n 3000 jaar geleden gaf God zijn volk Israël al de Thora met allemaal leefregels daarin. Uit al deze leefregels blijkt de Goddelijkheid van het Boek. Waarom? Vele wetenschappelijke ontdekkingen die duizenden jaren later zijn gedaan, blijken dezelfde inhoud te hebben als wat de Bijbel al lang beweerde. Zomaar een voorbeeld hieran zijn de voorschriften om gezond te leven. De Israelieten kregen van God opdrachten die nu pas worden begrepen door de wetenschap en als heel waardevol worden gezien. Doordat het Joodse volk opdrachten rondom bijvoorbeeld hygiëne altijd uit heeft gevoerd, werden zij veel minder ziek dan andere volken. Toen de pest in de Middeleeuwen hele bevolkingsgroepen uitroeide, bleven Joodse mensen vaak in leven. Vandaar ook dat zij de schuld kregen. Een ander klein voorbeeld is de ark van Noach. Van de afmetingen die God aan de ark gaf, blijkt vandaag de dag dat ze perfect zijn. De afmetingen zorgen voor een zo'n optimaal mogelijke ligging, die de ark niet zou doen kapseizen. En zo zijn er in de Bijbel heel veel dingen te vinden die aantonen dat de Bijbel de wetenschap ver vooruit is. Lees meer hierover in het boek 'wetenschap en de Bijbel' van Ben Hobrink.

Argument 2 - Archeologie en de Bijbel
Het is geweldig om te zien hoe in Israël overal opgravingen uit de Bijbel worden gedaan. Ook nu nog worden steeds weer ontdekkingen gedaan die de betrouwbaarheid van de Bijbel aangeven. Er zijn talloze dorpen ontdekt, met de afmetingen, de vormen en andere informatie die precies overeenkomen met Bijbelse verhalen. De opgravingen die mij het meeste aanspreken zijn die van de Stad van David, het vroegere Jeruzalem. De oude stad wordt meer en meer blootgelegd en ze hebben daar al van alles gevonden; het paleis van David met allerlei accesoires zoals zegels met namen erop die in de Bijbel genoemd worden. Ook blijkt uit opgravingen bij de Tempelberg hoe de tempel van Herodes daar heeft gestaan en hoe grote rol deze destijds vervulde. Dat blijkt ook uit de talloze doopbaden die gevonden zijn en uit de geweldig grote trappen die leiden naar de tempel. Ook details, zoals resten van vloertegels die gevonden zijn bij de tempelberg, blijken aan te sluiten op de historische informatie over de tempel van Herodes, van geschiedschrijver Flavius Josephus. Bekijk een video hierover>>
Naast dat de Bijbel het leven van Jezus beschrijft, zijn er ook allerlei geschiedschrijvers die informatie geven over de tijd van de Bijbel. De meest bekende is Flavius Josephus die een hele gedetaileerde beschrijving geeft van allerleid plaatsen in het Bijbelse Israël in de periode van het Nieuwe Testament. Ik he wel eens gehoord dat er buiten de Bijbel om meer over Jezus is opgeschreven dan over Nero.

Argument 3 - Profetiëen en de Bijbel
Bepaalde gedeelten van de Bijbel zijn geschriften van profeten. Mensen die namens God dingen moesten zeggen tegen het volk. Deze profeten voorspelden niet, maar voorzegden wat er ging/gaat komen. Er zijn tientallen profetieën vervuld waarin werd voorzegd hoe de komst van de Messias Jezus zou zijn. Daarnaast zien we in deze tijd ook veel profetieën werkelijkheid worden, met name veel rondom Israël. De profeten hebben namelijk aangekondigd dat Israël zou worden verspreid over heel de aarde en dat hun land van hen zou worden afgenemen, maar ze voorzegden ook dat God Israël weer terug zou gaan brengen naar het land en dit hebben we de afgelopen honderd jaar gezien. 
Weet je dat er zo'n 200 jaar geleden al gelovigen waren die gingen bidden om Gods herstel van Israël? Toen was het land nog één grote puinhoop. Een Britse journalist uit de 19e eeuw bezocht destijds 'Palestina' en kwam terug met een verhaal waarin hij aangaf dat het land één grote dorre bedoeling was, waar niks groeide, niks leefde, hij vond het een verschrikkelijk land... en kijk nu hoe het land bruist!:
Ez 36:34,35: "Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. 35Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond."

Argument 4 - Geestelijke werkelijkheden en de Bijbel
Volgens de Bijbel bestaat er naast de fysieke werkelijkheid die we met het oog kunnen zien, ook een geestelijke werkelijkheid. Er is een macht van het kwaad en een macht van het goede, die met elkaar strijden in de onzichtbare wereld. God en Zijn engelen aan de ene kant staan tegenover de duivel en zijn engelen aan de andere kant. Dat deze geestelijke machten werkelijkheid zijn, is vanuit allerlei opzichten aan te tonen. Denk aan de bovennatuurlijke dingen die gebeuren in het occultisme en spiritualisme, maar denk ook aan bijvoorbeeld de muziekwereld, waarin vele rockmusici aangeven beinvloed te zijn door de duivel. Denk aan Jimmy Hendrix, die zei dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en die zo van de één op de andere dag geweldige muziek kon maken. Maar denk ook aan de geestelijke werkelijkheid aan de goede kant. Bijvoorbeeld genezingen en prachtige wonderen die dagelijks plaatsvinden doordat christenen in de Naam van Jezus bidden. Als ik alleen maar denk aan al die boeken die geschreven zijn van gelovigen die vervolgd worden om om hun geloof en de geweldige wonderen die God in hun leven heeft gedaan en nog steeds doet. Zelf kan ik ook getuigen van het feit dat God gebeden verhoort. De God van de Bijbel blijkt ook hierin werkelijkheid.

Argument 5 - Jezus en de Bijbel
Ooit afgevraagd wat er toch is met Jezus? Onze huidige jaartelling telt alles rondom de komst van Jezus, het is OF zoveel jaar voor Jezus gebeurd (voor Jezus), OF zoveel jaar na Jezus (na Christus). De Naam van Jezus wordt over de hele wereld voordurend gebruikt als stopwoord. Je hoeft niet lang naar TV te kijken om de Naam voorbij te horen komen. Hoe kan het dat mensen als ze boos zijn wel de Naam van Jezus noemen als vloek, terwijl ze niks met Hem hebben? Zal dit ook niet iets te maken hebben met die geestelijke werkelijkheid? En hoe kan het dat als je met mensen begint over Jezus, dat ze OF heel nieuwsgierig worden, OF onrustig en boos? Er gebeurt altijd wat bij het noemen van die Naam. Miljoenen gelovigen in de geschiedenis hebben letterlijk hun leven willen geven voor de Naam van Jezus. Er is iets bijzonders met die Naam. In de Bijbel staat dan ook dat er geen andere Naam is waardoor wij gered kunnen worden.

Argument 6 - Israël en de Bijbel
Volgens de Bijbel is Jezus naar de hemel gegaan (hemelvaart) nadat Hij zijn verzoenend werk had gedaan aan het kruis. De Bijbel vertelt ook dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg in Jeruzalem en dat Hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem over de hele aarde. En Hij zal dat doen in aanwezigheid van Zijn volk Israël. Je snapt wel dat de duivel daar niet blij mee is. Hij wil niet dat Gods vrede, gerechtigheid en rust de aarde zal vullen. Want de duivel is de god van de onrust, de onvrede en de ongerechtigheid. Nu snap je misschien ook waarom er zoveel strijd is om die stad en waarom er alles aan wordt gedaan om Israël weg te krijgen uit dat land. Daar zitten ook geestelijke machten achter. De duivel weet maar al te goed dat Israëls herstel (100 jaar geleden was het land nog een woestenij) alles te maken heeft met Jezus' terugkomst. En dat betekent dat zijn laatste uren geslagen zijn. Hij haalt dus alles uit de kast om de wereld en de mens (Gods werk) te vernietigen. Alle strijd tegen Jeruzalem, de bizarre jodenhaat etc. is dus alleen te verklaren vanuit het toekomstperspectief van de Bijbel. Lees ook mijn eerdere blogs hierover.

Argument 7 - Het grootste bewijs
HET grote bewijs dat God leeft, dat Jezus leeft, is mijns inziens het feit dat miljoenen mensen in de geschiedenis, en ook vandaag de dag, hun leven hebben gegeven voor Jezus. Zonder eigenbelang. Velen zijn radicaal veranderd toen Jezus in hun leven kwam; niet opgepoest van de buitenkant, maar van binnenuit veranderd door de Heilige Geest. Egoistische, harde mensen zijn veranderd in zachte mensen die hun leven willen opofferen voor de ander. Deze verandering kan alleen een levende God geven, doordat Hij vrede geeft in het hart van de mens.
Het is aangrijpend om te zien hoeveel mensen die het helemaal gemaakt hebben in het leven, toch doodongelukkig blijken. Zelfmoord komt onder pop- en filmsterren veel voor. Het geeft aan dat rijkdom, macht en populariteit niet gelukkig maken. Alleen een herstelde relatie met God kan echte vrede geven in het hart, dat is namelijk waar de mens voor gemaakt is, om te leven met God.

Waarom geen andere religie?
Er is een groot verschil tussen het Bijbelse geloof in God (ik gebruik liever het woord 'christendom' niet, omdat het christendom helaas ook niet altijd in het spoor van Jezus is gegaan) en andere religies. Bij de andere religies (het jodendom uitgezonderd) staat de mens centraal. De mens moet zelf 'opklimmen' naar de hemel om zijn geluk te verdienen. Het eren van die goden is vaak bedoeld als middel om als mens gelukkig te worden. Dan is het grootste probleem van de mens'het egoisme, nog niet opgelost. Maar bij het Bijbelse geloof staat God echt centraal en het doel is om Hem te eren en te prijzen, om in een relatie te leven met Hem. Ik geloof dat dat alleen echt gelukkig maakt.
In Israël heb ik meerdere keren gesprekken gehad met moslims over het geloof. Soms wordt de Koran en de Bijbel als ongeveer hetzelfde gezien. Ik gaf toen ook aan dat de Bijbel inderdaad soms overeenkomsten heeft met de Koran, maar dat de Bijbel precies op de essentiele dingen verschilt van de Koran. Is dat niet apart? De Bijbel is daarnaast een veel ouder boek. De Koran is veel later geschreven (en is veel dunner). Als je te maken hebt met geschriften die op elkaar lijken, zoek je altijd de oudste op, dat is de bron. Als we geloven dat Jezus heeft bestaan, dan moeten we ook Zijn eigen woorden serieus nemen. En zelf maakte Hij duidelijk dat Hij Goddelijk is en dat blijkt ook uit Zijn opstanding uit de dood. Die opstanding is essentieël, omdat er anders geen hoop zou zijn op eeuwig leven. Vandaar dat juist dat veel wordt bestreden.

Ik realiseer me dat het allemaal erg kort en bondig is, maar tot zover even mijn geloof beargumenteerd. Ik wil er nog wel bijzeggen dat God uiteindelijk vraagt om geloof, vertrouwen. Als we alles willen beredeneren dan komen we nooit uit. We zijn gemaakt om met een kinderlijk geloof onze Hemelse Vader te vertrouwen. 

Christian

Een zware bevalling
'Een zware bevalling'... zo wordt het maken van een CD weleens genoemd. Hoewel het geweldig is om liedjes en muziek te produceren, kost het ook een hoop tijd en energie. Aangezien Liza zwanger is en zij nu ook de laatste loodjes van de zwangersschap moet doorstaan, hebben we allebei zo onze eigen bevalling, haha... Ik moet daarom in deze tijd wel eens denken aan Keith Green; in de tijd dat zijn vrouw Melodie middels een zware bevalling een kind op de wereld zette, ronde Keith ook zijn nieuwe CD af en enthousiast zei hij tegen Melody: 'Heej, eigenlijk hebben we allebei een kind ter wereld gebracht! Jij ons kind... en ik de CD'. Waarop Melody zei: '...nou, weet je wat? de volgende keer mag ik een CD maken en mag jij bevallen van ons kind'.
Hoe dan ook, we kijken dus vol spanning uit naar 3 nieuwe kindjes; twee in Liza's buik en mijn nieuwe CD.  

Aansporing
De afgelopen twee jaar, na het uitkomen van 'Hoop op herstel' zijn weer verschillende liedjes onstaan. Ik heb vaak dat ik een bepaalde periode met een thema bezig ben en dat wisselt dan zo elke paar weken of maanden. Daaruit komen bij mij dan vaak liedjes met verschillende thema's, achtergronden en boodschappen. Iets waarvan ik geloof dat we in deze tijd veel nodig hebben, is dat christenen elkaar aansporen. Zoals het staat in Hebreën 10:25b:

'Wij moeten elkaar aansporen, en dat des te meer, naarmate u de komst van Christus ziet naderen'

Hier geeft de schrijver dus een aansporing tot aansporen... en elkaar aansporen moeten we volgens deze tekst NOG meer doen, op het moment dat we de komst van Christus zien naderen. Naar mijn overtuiging zien we de komst van Jezus naderen en is het dus nodig elkaar aan te sporen. Waarom is aansporing juist nodig in de tijd wanneer we de komst van Christus zien naderen? Ik denk omdat de duivel maar al te goed beseft dat zijn laatste uren bijna geslagen zijn, en zijn demonen maken overuren om nog alles te doen om Gods plan kapot te maken. Het huwelijk wordt keihard aangevallen, de gemeente van Jezus wordt keihard aangevallen (in het Midden_Oosten van buitenaf, in het Westen van binnenuit), iedereen en alles wordt opgezweept tegen Israël en dood en verderf worden gezaaid waar het kan. Ja, de duivel siddert, omdat hij Gods beloften in vervulling ziet gaan (vooral rondom Israël) en hij gaat rond als een brullende leeuw! 
De duivel spaart niets en niemand en probeert met zijn wereldse principes de kerk over te nemen. Daarom is het belangrijk dat wij aan de machten in de lucht en aan de mensen om ons heen duidelijk laten zien waar we staan, bij Wie we horen. We moeten elkaar aansporen om in Jezus te blijven. Elkaar helpen en bijstaan.

Een duidelijk geluid
'Aansporing' is dan ook het woord dat misschien het beste past bij mijn bedoeling met 'Een duidelijk geluid'. Op een bepaalde manier kom ik bij het schrijven vaak uit op teksten die mensen in beweging willen zetten. Er is in deze tijd zoveel geweldige aanbiddingsmuziek waar we dankbaar voor mogen zijn, maar om eerlijk te zijn mis ik in de muziek zo vaak de aansporingen om radicaal te gaan leven voor onze geweldige Koning, wiens Koninkrijk aanstaande is. Elkaar aansporen om geestelijk wakker te blijven, om de focus goed te houden of te krijgen, dat heb ik zelf zo nodig en ik ben dankbaar als ik een preek of een lied hoor wat mij weer op scherp zet. Daar kan je blij van worden, dat de Heilige Geest zo dichtbij is om je te leiden in het spoor.

De CD 'Een duidelijk geluid' bevat dus naast lofprijs- en aanbiddingsnummers en bemoedigende liedjes een aantal liedjes met een duidelijke boodschap. 
De titel 'Een duidelijk geluid' komt van de gelijknamige song op de CD. De titel slaat daarnaast ook op de muziek zelf. Na drie CD's te hebben geproduceerd, wilde ik iets anders. Zo kwamen we uiteindelijk op een wat andere muziekstijl uit, die ik het beste 'filmisch' kan noemen. Ik hou van filmmuziek en de gevoelige snaar die dat soms kan raken. We hebben arrangementen geprobeerd te maken die een filmachtig karakter hebben, daarin speelt een heus strijkersensemble een belangrijke rol. De CD heeft dus vrij duidelijk een eigen geluid.

Het artwork is gemaakt uit een fotoserie bij Massada in Israël. Massada is een rotsvesting, hooggelegen aan de Dode Zee. Herodes liet de vesting bouwen op een plek waar eventuele vijanden zijn gebied in konden komen, om zo te worden afgeschrikt door deze 'onneembare' vesting. 

We hopen de CD in oktober uit te brengen en werken nu dus aan de afronding van het project! Nog even geduld dus, maar ik hoop dat de CD voor jou tot zegen mag zijn. Alvast bestellen in de voorverkoop kan via het tabblad 'webshop'. 

Agenda

agenda

Bekijk waar Christian de komende tijd zingt. De agenda wordt actueel gehouden.

Webwinkel

sho

Neem een kijkje in de webwinkel en bestel eenvoudig CD's van Christian.

Blogs

blog
Christian schrijft regelmatig blogs over actuele thema's. Lees ze hier.

Media

media
Bekijk hier foto's, beluister een aantal nummers etc.