Als je door Israël reist, ontbreekt het nergens aan Bijbelse geschiedenis. Jaarlijks bezoeken veel toeristen het prachtige land en reizen in de voetsporen van Jezus, de apostelen en profeten. Toch is het echte Bijbelse hartland gelegen buiten de door de wereld erkende grenzen van het hedendaagse Israël.

Het echte hart is Judea en Samaria, tegenwoordig 'Westbank' genoemd. Hier komen (nog) niet veel toeristen, maar juist dit is de plek waar God begon in te grijpen in de geschiedenis van de mens, waar Hij Zijn verbond sloot met Abraham, Isaäk en Jakob en waar 400 jaar lang de tabernakel heeft gestaan. Ook in de toekomst zal er voor Judea en Samaria een belangrijke rol te vervullen zijn. Ook Oost-Jeruzalem met de Olijfberg, Getsemané, de Oude Stad, het tempelplein etc. wordt door de wereld niet erkend als Israëlisch gebied. 

Druk vanuit de wereld
De wereld keert zich echter steeds meer tegen Israël en met name tegen de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Er wonen nu ruim 350.000 Joden in wat ze noemen de 'bezette gebieden'. De laatste tijd is o.a. de beweging BDS vollop actief om iedereen op te roepen Joodse producten te boycotten. Deze roep vindt wereldwijd steeds meer gehoor. Als je hier nooit van gehoord heb, zou ik je aanraden om even te zoeken op google. Je zal verbaast staan van hoe levend de anti-Israël beweging vandaag de dag is en hoe snel het zich ontwikkelt. Allerlei bedrijven, organisaties, artiesten etc. worden onder druk gezet om Israël en in het bijzonder de Westbank te boycotten. Ook Nederlandse bedrijven cancelen samenwerkingen met Israëlische bedrijven, zoals bijvoorbeeld Royal Haskoning die twee jaar geleden onder druk van de Nederlandse regering een groot project afblies in Oost-Jeruzalem, net buiten de grenzen van '67. De VN gaf Royal Haskoning vervolgens een groot compliment. Overigens hebben de Palestijnen vaak nog meer last van deze boycot. Zij werken veel voor Israëlische bedrijven.

De druk neemt hoe dan toe en we gaan steeds meer richting de tijd, zo geloof ik, dat Bijbelgetrouwe christenen nog de enige echte vrienden van Israël zijn. Zij staan niet achter Israël omdat de Joden zo'n geweldig volk zijn, maar omdat het Gods oogappel is. En Hij zegt dat wie Israël zegent, gezegend zal worden, maar wie Israël vervloekt, die zal vervloekt worden. We zien dat in de geschiedenis dit al vaak werkelijkheid is geworden. Alle volken die in de afgelopen eeuw hebben gestreden tegen Israël en Jeruzalem, hebben zich 'vertild aan Jeruzalem', zoals geschreven staat in Zacharia 12:1-3. Jeruzalem en het hartland van Israël zijn nog steeds HET struikelbok voor de wereld en dat zal het zijn tot Jezus' terugkomst. 

Elon Moreh
Een aantal keer heb ik in Samaria de Joodse nederzetting (=dorp) Elon Moreh bezocht, het gebied waar Abraham ging wonen toen hij in het land kwam. (afb. 1) In Genesis 12 staat namelijk dat God Abraham riep uit Ur der Chaldeën naar het land Kanaän. Abraham kwam aan bij de eik van Moré, vlak bij Sichem, en vestigde zich daar. Het is prachtig om op deze plek te staan en voor te stellen hoe het voor Abraham moet zijn geweest, dat God tegen hem zei: 'Kijk om je heen, naar het noorden, oosten, zuiden en westen. Heel het land zal Ik je geven.' God herhaalde dit aan Jakob (Israël) bij de plaats Bethel, ook gelegen hier in Judea/Samaria. Voor de mensen die zeggen dat dit afgedaan heeft: in Ezechiel 47 wordt de toekomstige landsbelofte aan Israël nog een keer bevestigd. (afb. 2)

Als je vanaf Elon Moreh uitkijkt over het dal, ligt daar nog steeds Sichem (vandaag de dag de Palestijnse stad Nablus) en aan de andere kant van het dal zien we de bergen Ebal en Gerizim. Toen het volk Israël gereed stond om het Beloofde Land in te trekken, was dit de plek waar zij zich opstelden. De helft van het volk bij de berg Gerizim (de berg van de zegen) en de andere helft bij de berg Ebal (de berg van de vloek). Ook vandaag de dag zie je deze twee bergen duidelijk liggen en het lijkt geen toeval dat de ene berg bloeit en de andere berg vrijwel dor is. Vroeger schijnt dit verschil nog groter te zijn geweest. God stelde aan het volk het leven en de dood voor, de zegen en de vloek.  

Christenen en de wereld
Er is nog veel meer te vertellen over wat er in deze gebieden allemaal te vinden is in de Bijbel. We lezen ook over Gog en Magog die met vele volken zullen komen naar de bergen van Israël (lees Judea en Samaria) en die daar zullen vallen, omdat God het voor Zijn volk op gaat nemen. Uiteindelijk is alles een geestelijke strijd. Alleen vanuit de geestelijke werkelijkheid kunnen we begrijpen waarom vele duizenden mensen zich toewijden aan het boycotten van de Joodse Staat (niet eens meer alleen Judea en Samaria). Alleen dan begrijpen we waarom de VN zoveel resoluties aanneemt tegen Israël, terwijl de terroristische organisaties die dood en verderf zaaien, bijna niet vermaand worden. Het is schrikbarend om de stemmingen in de VN te zien tegen Israël. Op een paar landen na, zoals Canada en Amerika, stemmen alle landen voor de gekste standpunten tegen Israël. En dat, terwijl juist dat ene Israël een oase is (ook voor Arabieren) in de puinhoop van het Midden-Oosten.

Het wordt tijd dat we als christenen op gaan staan en ons verbinden met het volk van God. Zoals (de heidense) Ruth tegen (de Israëlitische) Naomi zei: 'Uw God is mijn God en Uw volk is mijn volk'. Kunnen wij dit ook zeggen? Zoals iemand ooit zei: Jezus is niet los verkrijgbaar. Als je Hem wilt, krijg je Zijn volk er automatisch bij. Vaak wordt Jezus van Zijn Joodse identiteit gescheiden en gaan we aan Zijn verbondenheid met Zijn volk voorbij. We eigenen ons ook graag Gods beloften aan Israël toe, maar we blijven stil als Zijn volk lijdt. Dit kan niet langer. Waarom schrijf ik dit? Ik geloof dat de druk op Israël steeds meer toe gaat nemen, ook in Nederland. We zien het al. Juist in die druk kunnen we iets van de Messias laten zien. We zien ook steeds meer openheid onder het Joodse volk om te horen over de Messias. God is aan het werk en ik wil meegaan in dat waar Hij mee bezig is.

Laten we ook bidden dat Gods Koninkrijk spoedig zal gaan komen. Ik moet denken aan de familie ten Boom. De grootvader van Corrie ten Boom besloten rond 1850 al om wekelijks bidstonden te houden voor Israël, samen met vrienden en familieleden. Zij werden daar door de Geest toe aangespoord. Hoeveel te meer is dat gebed in onze tijd nodig?

24-06-2015 @christianverwoerd.nl

Net naast de oude stad van Jeruzalem ligt het opgravingspark 'City of David'. Hier aan de zuidkant van het tempelplein lag vroeger de 'Stad van David' tegen de Sionsberg aangebouwd. (zie afbeelding) Deze stad van David is de afgelopen jaren herondekt en het is onvoorstelbaar hoeveel Bijbelse geschiedenis wordt teruggevonden op deze plek. Van grote gebouwen en het paleis van David, tot aan kleine munten en zegels met Bijbelse namen erop. (zie deze video https://www.youtube.com/watch?v=YTdKznTA9iY). Ik ben er een aantal keer geweest en het onderstreept heel sterk de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ondanks deze overduidelijke bewijzen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël was, zet de wereld vandaag de dag grote druk om Jeruzalem te verdelen. Palestijnen willen Jeruzalem als hoofdstad hebben en claimen het als hun heilige stad. Iran spreekt openlijk over hun gewenste vernietiging van Israël en de 'bevrijding van Jeruzalem'. Zelfs ISIS maakte onlangs bekend dat ze uiteindelijk van Jeruzalem de hoofdstad van het Islamitische kalifaat willen maken. En dan te bedenken dat Jeruzalem nergens in de Koran genoemd wordt als heilige stad van de moslims.

Hoe komen ze bij Jeruzalem? Wat is er voor hen zo interessant aan? Bijna alle succesvolle wereldsteden zijn aan het water gebouwd en daarmee geschikt voor de handel, waarom wordt er door zovelen gestreden om deze droge stad in de heuvels van Judea? Waarom springen de VN Israel op de nek als het nieuwe woningen bouwt in Jeruzalem, (wat de Joden 3000 jaar geleden ook al deden) en lijken ze soms stil als er 200.000 mensen sterven in Syrië?

De wereldwijde belangstelling voor Jeruzalem vandaag de dag is alleen maar geestelijk uit te leggen. Toen Jezus vanaf de Olijfberg in Jeruzalem naar de hemel ging, waren er twee engelen die Zijn terugkomst aankondigden. Deze Jezus, die de dood en alle geestelijke machten heeft overwonnen, deze Jezus zal op dezelfde manier terugkomen als dat Hij naar de hemel is gegaan, zo zeiden de engelen. Vanuit Zacharia 14:4 begrijpen we dat Zijn terugkomst daadwerkelijk zal zijn op de Olijfberg, wat in het oostelijke gedeelte van Jeruzalem ligt. We lezen ook (o.a. Jesaja 2 en 62, Micha 4) dat Hij dan vanuit Jeruzalem zal regeren en dat Zijn onderwijs en recht uit zal gaan vanuit Jeruzalem tot over de hele wereld. De stad zal worden 'een lof op aarde'. Het rijk van Jezus zal alle andere machten direct doen verdwijnen en als gevolg daarvan zullen mensen zelfs niet eens meer weten wat oorlog is! (Jesaja 2:4b) Wat een vooruitzicht!
De duivel, die een verwoester en vernietiger is (Johannes 10:10), lijkt de realiteit van Jezus' terugkomst beter te beseffen dan veel christenen. De duivel weet dat het herstel van Israël in onze tijd een teken is dat zijn ondergang aanstaande is. Hij doet er dan ook alles aan om Jezus' Koninkrijk tegen te houden. Wat geweldig om te weten dat God overwinnaar is en dat Hij Zijn beloften zeker zal vervullen.

Als christenen mogen we ambassadeurs zijn van Jezus' Koninkrijk. Dat betekent dat we Zijn Koninkrijk bekend maken in een wereld die vaak niet van Hem afweet. We volgen daarin Johannes de Doper, die dezelfde boodschap moest brengen aan de mensen bij Jezus' eerste komst: 'Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen! Het is een eer te mogen dienen in het leger van God. We strijden gelukkig niet tegen mensen, maar tegen de geestelijke machten die mensen proberen op te zetten tegen God en tegen Zijn volk. Het is onze roeping om alle mensen te winnen voor de waarheid, die uiteindelijk een persoon is: Jezus de Messias, de Jood Yeshua Hamashiach.

Ik ben er van overtuigd dat Israël niet een hobby hoort te zijn van een paar christenen, maar dat Israël een bijzondere plaats heeft in Gods hart. Bijzonder is het gedeelte in Zacharia 2:8, waar God zegt: 'Wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan.' Hoe kan je Gods hart sterker uitdrukken dan zoals hier beschreven. En als dat Gods hart is voor Zijn volk, dan moeten wij dat hart toch ook hebben? Dan kunnen we niet wegkijken voor de nood van Zijn volk. Een groot voorbeeld voor mij is de vader van Corrie ten Boom. Hij was een groot Godsman die sterk opkwam voor het Joodse volk, wat de consequenties ook waren.

Misschien vraag je je ook af wat je kan doen. Als je er op let, zie je dat de Bijbel veel concrete opdrachten geeft m.b.t. Israël en Jeruzalem. Hieronder een aantal dingen die er staan:

- Wek de Joden tot jaloersheid (Romeinen 11:11)
- Troost het volk met de beloften van herstel (Jesaja 40:1)
- Bid voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6)
- Herinner God aan Zijn beloften, dat die spoedig in vervulling mogen gaan (Jesaja 62:7)
- Zegen Israel in je gebed, en ontvang daarvan zelf de zegen (Genesis 12:3)
- Haal alle (misschien theologische) struikelblokken weg, die hun verhinderen om de Messias te zien (Jesaja 57:14)
- Verkondig in de kustlanden dat God Israel verzamelt (Jeremia 31:10)

Laten wij dus meegaan met waar God in deze tijd mee bezig is. Wat Hij belooft heeft, zal Hij ook doen! 
Wees bemoedigd met die mooie tekst (Jesaja 2:4b) dat de vrede straks zo groot zal zijn dat geen mens meer zal weten wat oorlog is!

Shalom,

Christian
21-11-2014 @christianverwoerd.nl

Agenda

agenda

Bekijk waar Christian de komende tijd zingt. De agenda wordt actueel gehouden.

Webwinkel

sho

Neem een kijkje in de webwinkel en bestel eenvoudig CD's van Christian.

Blogs

blog
Christian schrijft regelmatig blogs over actuele thema's. Lees ze hier.

Media

media
Bekijk hier foto's, beluister een aantal nummers etc.