"Joden verwachten herstel, maar kennen de Hersteller niet...
Christenen kennen de Hersteller, maar verwachten geen herstel!"
(Messiaanse Jood en Reformator Isaac da Costa)
De Bijbelse najaarsfeesten staan voor de deur! Voor veel christenen misschien onbekend, omdat deze door God ingestelde feesten in de eerste eeuwen zijn vervangen door andere feesten; feesten die, schrik niet, al werden gevierd in heidense godsdiensten en vol zitten met symboliek die te maken heeft met andere goden, maar die een christelijk jasje hebben kregen. Constatijn de Grote (4e eeuw n. C.) bedacht dat als hij eenheid in zijn rijk wilde hebben, het belangrijk was dat christenen en niet-christenen het goed met elkaar konden vinden. Vandaar dat heidense (veelal Babylonische) feesten voortaan een christelijke betekenis kregen. Daarmee ging in vervulling wat in Daniel 7:25 staat voorzegd, dat er iemand zou komen die zou 'menen Gods tijden en wetten te veranderen'.

Toen de Reformatie kwam, werd er deels opruiming gehouden. Door de kracht van de Geest werden mensen in beweging gezet om Gods huis weer zuiver te laten zijn. Er werd afgerekend met leerstellingen dat je je zaligheid kon verdienen, afgodsbeelden werden verwoest, het 2e gebod werd weer in ere hersteld... er is een hoop werk verzet, Prijs de Heere daarvoor! En wij mogen vandaag de dag delen in de zegen die daaruit voort is gekomen. Maar... het werk was zeker nog niet af. Het 4e gebod (het sabbatsgebod) dat Rome o.a. ook had veranderd, bleef nog gewijzigd, de vervangingstheologie was nog vollop aanwezig en ook bleven de Oud-Testamentische boeken liggen onder het stof, beschouwd als afgedaan, waardoor vaak verborgen bleef wat de Profeten te vertellen hadden over het komende Koninkrijk. 

Hoe dan ook, helaas heeft dit alles er o.a. voor gezorgd dat de toekomstverwachting, die helemaal in Gods feesten zichtbaar is, is weggeëbd. We mogen gelukkig in een tijd leven waarin God veel dingen weer aan het herstellen is, en ook komt er steeds meer zicht op het Koninkrijk van God. Ik zou zeggen: als we ons 'reformatorisch' noemen, laten we dan ook in de geest van de reformatoren verder reformeren waar nodig. Stilstand is achteruitgang. De feesten van de Heere staan trouwens beschreven in Leviticus 23 en ik wil er kort iets over zeggen.


De voorjaarsfeesten (Pesach, het Feest van Ongezuurde broden en het Wekenfeest (Pinksteren), hebben allemaal op de exacte datum hun vervulling gekregen en spreken vooral over Verzoening door Jezus de Messias. 

De najaarsfeesten zijn nog niet vervuld en alles wijst erop dat dit bij de wederkomst van Jezus gaat gebeuren. Deze feesten spreken vooral over 'Koningschap en herstel'
Dit wordt ook wel duidelijk als we kijken naar welke najaarsfeesten er zijn:


Bazuinendag / Dag van geklank -  Het bazuingeschal staat in de Bijbel vaak voor 'wakker worden!', maar ook voor 'maak je klaar voor de strijd'.  We weten ook dat de bazuin alles te maken heeft met de aankondiging van Jezus' wederkomst. Een schaduwbeeld daarvan zien we bij de geschiedenis van Jericho. Het volk moet 7 dagen rondom de stad trekken en de 7e dag moeten ze 7 keer rondom de stad trekken, en na bazuingeschal en onder gejuich valt Jericho. Eenzelfde patroon zien we in Openbaring bij de val van Babylon. Er zijn eerst 7 zegels die worden geopend, bij het 7e zegel verschijnen de 7 bazuinen en als Babylon valt, roept een grote menigte 'Hallelujah!'. Verder heeft de Bazuin in de Bijbel ook alles te maken met de verzameling van Gods volk. Het is belangrijk wakker te zijn en het geluid van de bazuin te kennen. In Psalm 89:16 staat: "Gelukkig is het volk dat de klank van de bazuin kent"!

Grote Verzoendag - De Bazuinendag wordt gevolgd door Grote Verzoendag; een dag van inkeer en diepe verootmoediging. We kunnen ons goed voorstellen hoe het zal zijn als Jezus inderdaad terug is gekomen bij de laatste bazuin en ook Zacharia 12 in vervulling zal gaan, als het Joodse volk haar Messias gaat herkennen en 'zal weeklagen over Degene die ze doorstoken hebben'. Wat een geweldig vooruitzicht als de grote 'Jozef' zich dan aan Zijn broers bekend maakt. Waarom herkenden de broers Jozef niet? Omdat hij eruit zag als een Egyptenaar en niet als één van hen. Zo is het ook vandaag de dag. Het Joodse volk herkent de Messias niet als Hij hun wordt voorgesteld als een Westerse blanke Hollywoodster. We moeten Jezus daarom Zijn Joodse identiteit teruggeven, dan halen we de struikelblokken weg, waardoor de Joden de Messias eerder herkennen.
De profeten spreken ook over een toekomstige verzoening tussen de 2 en 10 stammen. Hierover ben ik momenteel met een aantal vrienden een brochure aan het schrijven. Misschien een heel nieuw onderwerp voor je. De verzoening van Juda (de Joden, de 2 stammen) met Efraïm (10 stammen, opgegaan in de volken) is een groot onderdeel in Gods heilsplan en een geweldig mysterie. Jezus zei tegen de Joden (Juda/ 2 stammen) "Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, ook hen moet ik thuisbrengen."(lees dit ook in combinatie met het 2e gedeelte van Ezechiel 37 over het worden van 1 kudde met 1 Herder) Wat een feest zal het zijn als deze twee 'broers' elkaar na duizenden jaren weer in de armen gaan sluiten. We kunnen dit al prachtig terugzien in de gelijkenis van de verloren zoon en de thuisgebleven zoon. 

Loofhuttenfeest - Dan komt het grote feest! 7 dagen lang Loofhuttenfeest. Bij dit feest geeft God de opdracht om verplicht vrolijk te zijn! Het is het grote oogstfeest, wat heenwijst naar de grote 'oogst' die er straks zal zijn van gelovigen uit alle natieën en stammen! Als Jezus de troon van David in Jeruzalem heeft ingenomen, zal Hij regeren met recht en gerechtigheid, en zijn onderwijzing/wet zal uitgaan vanuit Sion (Micha 4). De volken zullen ook daarheen optrekken om zich voor de Heere neer te buigen: Zach. 14:16: "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan  om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren." 

Tijdens dit feest denken we ook aan het feit dat we allemaal onderweg zijn. We zijn net als de Israëlieten in de woestijn, hier niet thuis. Vandaar het gammele hutje. Hij mag niet te stevig zijn, want dit is niet ons thuis. We moeten niet vastzitten aan ons materialisme. Tegelijkertijd biedt de loofhut wel de bescherming die het volk nodig heeft. God beschermt ons zeker.  

We mogen bij dit feest vooral ook denken aan de tekst uit Openbaring dat Gods tent/tabernakel eenmaal bij de mensen zal zijn en dat Hij onder hen zal wonen. 

De 8ste dag - Het Loofhuttenfeest heeft een geweldig slotakkoord met de 8ste dag. De 8ste dag van het feest is het hoogtepunt, de climax! (Lees ook wat Jezus op het hoogtepunt van dit feest deed in Johannes 7) De 8ste dag komt na de 7e dag (de rustdag). Zoals het bij de schepping was: 6 dagen werken, 1 dag rust en daarna het leven... zo zal het ook zijn met de wereldgeschiedenis. Nu bijna 6000 jaar van werken en strijd achter de rug, staan we voor het 7000ste jaar, het vrederijk, waarin Gods rust en vrede de schepping zal vervullen, op grond van wat Jezus heeft gedaan. Het wordt de hemel hier op aarde. Daarna zal Hij het Koningsschap overgeven aan de Vader en breekt de 8ste dag aan die tot in eeuwigheid zal duren. Halleluja wat een vooruitzicht!

Terwijl ik dit schrijf, begint over een paar uur het Bijbelse feest 'de Grote Verzoendag' (Yom Kipoer). Een dag van inkeer en verootmoediging. Precies 42 jaar geleden vielen de legers van Syrie en Egypte het kleine Israël aan op deze voor hen meest heilige dag van het jaar. Het Israelische leger dat in de jaren daarvoor al meerdere oorlogen op onmogelijke manier had gewonnen, wist ook deze keer te voorkomen dat de staat Israël vernietigd zou worden. Ook al was het deze keer met nog zwaardere verliezen, zonder hulp van bovenaf was ook deze oorlog niet te winnen voor Israël. In de Bijbel zegt God over Israël:
"Wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan"(Zach 2:8) en "Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen." (Zach 12:2,3)
Dus deze dag herrinnert mij opnieuw aan de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Maar dat even ter inleiding. Waar ik vandaag wat over wil schrijven, is: hoe weet je nu wat je moet geloven? Je kan zoveel geloven, maar wat is nu waarheid? En is er uberhaupt één waarheid? In deze blog wil ik in een notendop wat uitleggen over waarom ik geloof wat ik geloof. Er zit denk ik vast wel wat bij waar je wat aan hebt.

Absolute waarheid?
Allereerst is de vraag: Is er wel één waarheid? Je kan wel uitleggen wat je gelooft, maar wie zegt dat dat voor mij ook zo geldt? Dat waarheid relatief zou zijn, en dus voor iedereen verschillend, is echt iets van onze tijd. Vroeger werd er veel meer vanuit gegaan dat er één waarheid is en er werd meer voor gestreden dan nu bij ons in het Westen. Vandaag de dag is de trend om te zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft; fijn als jij gelukkig wordt van jouw geloof, maar ik heb mijn geloof en dat moet je respecteren. Door dit te zeggen, hoeven wij geen verantwoording af te leggen voor wat we doen in het leven en dat voelt fijn. Daarom zeggen we heel beschaafd maar dat we iedereen maar moeten respecteren. Maar wat we eigenlijk willen zeggen daarmee is: blijf van mijn wereld af, ik wil doen waar ik zelf zin in heb! ...herkenbaar? (Deze liberale manier van denken is helaas ook in de kerk binnengedrongen)
Mijn punt als het gaat om waarheid in het leven, is:, wij kunnen in onze gedachten allemaal een andere realiteit creëren, maar objectief gezien, van buitenaf, is iets waar of niet waar. We leven namelijk vanuit dezelfde oorsprong, met dezelfde materie etc. Dus, OF ik heb het fout, OF iemand anders.

Is er een god?
Dit gezegd hebbende, is de vraag: is er een god, een maker, iemand die aan de oorsprong staat van het leven? Ik moet het in deze blog heel beknopt houden, maar laat ik het ook gewoon maar simpel voorstellen; 
Er was eens een leraar die aan een klas met kinderen uitlegde hoe hun school was ontstaan; De heipalen kwamen vanuit het niets aangerold, het beton groeide uit de heipalen en vormde een fundament. Vervolgens vond er een ontploffing plaats waarbij stenen van exact dezelfde grootte werden gevormd die ook nog eens allemaal naar de juiste plek werden geblazen en een exact rechte muur vormden... 
Ondertussen lagen de kinderen onder de tafel van het lachen en niemand nam de bloedserieuze leraar nog serieus. 

Deze leraar was nog geloofwaardig vergeleken bij de wijzen van deze wereld die beweren dat de aarde zichtzelf heeft gemaakt. Het ontstaan van een school is namelijk niks vergeleken bij de ongekende wijsheid die nodig is om deze aarde te doen ontstaan. Je moet dus heel veel geloof hebben, om niet in een god te geloven. Als je wetenschappelijk overtuigd wil raken van het onstaan van de Bijbel door God, dan moet je maar eens video's bekijken van wetenschapper Kent Hovind.

Hieronder een aantal redenen waarom ik ervan overtuigd ben dat de God van de Bijbel de ware God is:
De Bijbel is het meest gedrukte boek in deze wereld en heeft zijn betrouwbaarheid op allerlei vlakken bewezen:

Argument 1 - Wetenschap en de Bijbel
Zo'n 3000 jaar geleden gaf God zijn volk Israël al de Thora met allemaal leefregels daarin. Uit al deze leefregels blijkt de Goddelijkheid van het Boek. Waarom? Vele wetenschappelijke ontdekkingen die duizenden jaren later zijn gedaan, blijken dezelfde inhoud te hebben als wat de Bijbel al lang beweerde. Zomaar een voorbeeld hieran zijn de voorschriften om gezond te leven. De Israelieten kregen van God opdrachten die nu pas worden begrepen door de wetenschap en als heel waardevol worden gezien. Doordat het Joodse volk opdrachten rondom bijvoorbeeld hygiëne altijd uit heeft gevoerd, werden zij veel minder ziek dan andere volken. Toen de pest in de Middeleeuwen hele bevolkingsgroepen uitroeide, bleven Joodse mensen vaak in leven. Vandaar ook dat zij de schuld kregen. Een ander klein voorbeeld is de ark van Noach. Van de afmetingen die God aan de ark gaf, blijkt vandaag de dag dat ze perfect zijn. De afmetingen zorgen voor een zo'n optimaal mogelijke ligging, die de ark niet zou doen kapseizen. En zo zijn er in de Bijbel heel veel dingen te vinden die aantonen dat de Bijbel de wetenschap ver vooruit is. Lees meer hierover in het boek 'wetenschap en de Bijbel' van Ben Hobrink.

Argument 2 - Archeologie en de Bijbel
Het is geweldig om te zien hoe in Israël overal opgravingen uit de Bijbel worden gedaan. Ook nu nog worden steeds weer ontdekkingen gedaan die de betrouwbaarheid van de Bijbel aangeven. Er zijn talloze dorpen ontdekt, met de afmetingen, de vormen en andere informatie die precies overeenkomen met Bijbelse verhalen. De opgravingen die mij het meeste aanspreken zijn die van de Stad van David, het vroegere Jeruzalem. De oude stad wordt meer en meer blootgelegd en ze hebben daar al van alles gevonden; het paleis van David met allerlei accesoires zoals zegels met namen erop die in de Bijbel genoemd worden. Ook blijkt uit opgravingen bij de Tempelberg hoe de tempel van Herodes daar heeft gestaan en hoe grote rol deze destijds vervulde. Dat blijkt ook uit de talloze doopbaden die gevonden zijn en uit de geweldig grote trappen die leiden naar de tempel. Ook details, zoals resten van vloertegels die gevonden zijn bij de tempelberg, blijken aan te sluiten op de historische informatie over de tempel van Herodes, van geschiedschrijver Flavius Josephus. Bekijk een video hierover>>
Naast dat de Bijbel het leven van Jezus beschrijft, zijn er ook allerlei geschiedschrijvers die informatie geven over de tijd van de Bijbel. De meest bekende is Flavius Josephus die een hele gedetaileerde beschrijving geeft van allerleid plaatsen in het Bijbelse Israël in de periode van het Nieuwe Testament. Ik he wel eens gehoord dat er buiten de Bijbel om meer over Jezus is opgeschreven dan over Nero.

Argument 3 - Profetiëen en de Bijbel
Bepaalde gedeelten van de Bijbel zijn geschriften van profeten. Mensen die namens God dingen moesten zeggen tegen het volk. Deze profeten voorspelden niet, maar voorzegden wat er ging/gaat komen. Er zijn tientallen profetieën vervuld waarin werd voorzegd hoe de komst van de Messias Jezus zou zijn. Daarnaast zien we in deze tijd ook veel profetieën werkelijkheid worden, met name veel rondom Israël. De profeten hebben namelijk aangekondigd dat Israël zou worden verspreid over heel de aarde en dat hun land van hen zou worden afgenemen, maar ze voorzegden ook dat God Israël weer terug zou gaan brengen naar het land en dit hebben we de afgelopen honderd jaar gezien. 
Weet je dat er zo'n 200 jaar geleden al gelovigen waren die gingen bidden om Gods herstel van Israël? Toen was het land nog één grote puinhoop. Een Britse journalist uit de 19e eeuw bezocht destijds 'Palestina' en kwam terug met een verhaal waarin hij aangaf dat het land één grote dorre bedoeling was, waar niks groeide, niks leefde, hij vond het een verschrikkelijk land... en kijk nu hoe het land bruist!:
Ez 36:34,35: "Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. 35Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond."

Argument 4 - Geestelijke werkelijkheden en de Bijbel
Volgens de Bijbel bestaat er naast de fysieke werkelijkheid die we met het oog kunnen zien, ook een geestelijke werkelijkheid. Er is een macht van het kwaad en een macht van het goede, die met elkaar strijden in de onzichtbare wereld. God en Zijn engelen aan de ene kant staan tegenover de duivel en zijn engelen aan de andere kant. Dat deze geestelijke machten werkelijkheid zijn, is vanuit allerlei opzichten aan te tonen. Denk aan de bovennatuurlijke dingen die gebeuren in het occultisme en spiritualisme, maar denk ook aan bijvoorbeeld de muziekwereld, waarin vele rockmusici aangeven beinvloed te zijn door de duivel. Denk aan Jimmy Hendrix, die zei dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en die zo van de één op de andere dag geweldige muziek kon maken. Maar denk ook aan de geestelijke werkelijkheid aan de goede kant. Bijvoorbeeld genezingen en prachtige wonderen die dagelijks plaatsvinden doordat christenen in de Naam van Jezus bidden. Als ik alleen maar denk aan al die boeken die geschreven zijn van gelovigen die vervolgd worden om om hun geloof en de geweldige wonderen die God in hun leven heeft gedaan en nog steeds doet. Zelf kan ik ook getuigen van het feit dat God gebeden verhoort. De God van de Bijbel blijkt ook hierin werkelijkheid.

Argument 5 - Jezus en de Bijbel
Ooit afgevraagd wat er toch is met Jezus? Onze huidige jaartelling telt alles rondom de komst van Jezus, het is OF zoveel jaar voor Jezus gebeurd (voor Jezus), OF zoveel jaar na Jezus (na Christus). De Naam van Jezus wordt over de hele wereld voordurend gebruikt als stopwoord. Je hoeft niet lang naar TV te kijken om de Naam voorbij te horen komen. Hoe kan het dat mensen als ze boos zijn wel de Naam van Jezus noemen als vloek, terwijl ze niks met Hem hebben? Zal dit ook niet iets te maken hebben met die geestelijke werkelijkheid? En hoe kan het dat als je met mensen begint over Jezus, dat ze OF heel nieuwsgierig worden, OF onrustig en boos? Er gebeurt altijd wat bij het noemen van die Naam. Miljoenen gelovigen in de geschiedenis hebben letterlijk hun leven willen geven voor de Naam van Jezus. Er is iets bijzonders met die Naam. In de Bijbel staat dan ook dat er geen andere Naam is waardoor wij gered kunnen worden.

Argument 6 - Israël en de Bijbel
Volgens de Bijbel is Jezus naar de hemel gegaan (hemelvaart) nadat Hij zijn verzoenend werk had gedaan aan het kruis. De Bijbel vertelt ook dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg in Jeruzalem en dat Hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem over de hele aarde. En Hij zal dat doen in aanwezigheid van Zijn volk Israël. Je snapt wel dat de duivel daar niet blij mee is. Hij wil niet dat Gods vrede, gerechtigheid en rust de aarde zal vullen. Want de duivel is de god van de onrust, de onvrede en de ongerechtigheid. Nu snap je misschien ook waarom er zoveel strijd is om die stad en waarom er alles aan wordt gedaan om Israël weg te krijgen uit dat land. Daar zitten ook geestelijke machten achter. De duivel weet maar al te goed dat Israëls herstel (100 jaar geleden was het land nog een woestenij) alles te maken heeft met Jezus' terugkomst. En dat betekent dat zijn laatste uren geslagen zijn. Hij haalt dus alles uit de kast om de wereld en de mens (Gods werk) te vernietigen. Alle strijd tegen Jeruzalem, de bizarre jodenhaat etc. is dus alleen te verklaren vanuit het toekomstperspectief van de Bijbel. Lees ook mijn eerdere blogs hierover.

Argument 7 - Het grootste bewijs
HET grote bewijs dat God leeft, dat Jezus leeft, is mijns inziens het feit dat miljoenen mensen in de geschiedenis, en ook vandaag de dag, hun leven hebben gegeven voor Jezus. Zonder eigenbelang. Velen zijn radicaal veranderd toen Jezus in hun leven kwam; niet opgepoest van de buitenkant, maar van binnenuit veranderd door de Heilige Geest. Egoistische, harde mensen zijn veranderd in zachte mensen die hun leven willen opofferen voor de ander. Deze verandering kan alleen een levende God geven, doordat Hij vrede geeft in het hart van de mens.
Het is aangrijpend om te zien hoeveel mensen die het helemaal gemaakt hebben in het leven, toch doodongelukkig blijken. Zelfmoord komt onder pop- en filmsterren veel voor. Het geeft aan dat rijkdom, macht en populariteit niet gelukkig maken. Alleen een herstelde relatie met God kan echte vrede geven in het hart, dat is namelijk waar de mens voor gemaakt is, om te leven met God.

Waarom geen andere religie?
Er is een groot verschil tussen het Bijbelse geloof in God (ik gebruik liever het woord 'christendom' niet, omdat het christendom helaas ook niet altijd in het spoor van Jezus is gegaan) en andere religies. Bij de andere religies (het jodendom uitgezonderd) staat de mens centraal. De mens moet zelf 'opklimmen' naar de hemel om zijn geluk te verdienen. Het eren van die goden is vaak bedoeld als middel om als mens gelukkig te worden. Dan is het grootste probleem van de mens'het egoisme, nog niet opgelost. Maar bij het Bijbelse geloof staat God echt centraal en het doel is om Hem te eren en te prijzen, om in een relatie te leven met Hem. Ik geloof dat dat alleen echt gelukkig maakt.
In Israël heb ik meerdere keren gesprekken gehad met moslims over het geloof. Soms wordt de Koran en de Bijbel als ongeveer hetzelfde gezien. Ik gaf toen ook aan dat de Bijbel inderdaad soms overeenkomsten heeft met de Koran, maar dat de Bijbel precies op de essentiele dingen verschilt van de Koran. Is dat niet apart? De Bijbel is daarnaast een veel ouder boek. De Koran is veel later geschreven (en is veel dunner). Als je te maken hebt met geschriften die op elkaar lijken, zoek je altijd de oudste op, dat is de bron. Als we geloven dat Jezus heeft bestaan, dan moeten we ook Zijn eigen woorden serieus nemen. En zelf maakte Hij duidelijk dat Hij Goddelijk is en dat blijkt ook uit Zijn opstanding uit de dood. Die opstanding is essentieël, omdat er anders geen hoop zou zijn op eeuwig leven. Vandaar dat juist dat veel wordt bestreden.

Ik realiseer me dat het allemaal erg kort en bondig is, maar tot zover even mijn geloof beargumenteerd. Ik wil er nog wel bijzeggen dat God uiteindelijk vraagt om geloof, vertrouwen. Als we alles willen beredeneren dan komen we nooit uit. We zijn gemaakt om met een kinderlijk geloof onze Hemelse Vader te vertrouwen. 

Christian

Een zware bevalling
'Een zware bevalling'... zo wordt het maken van een CD weleens genoemd. Hoewel het geweldig is om liedjes en muziek te produceren, kost het ook een hoop tijd en energie. Aangezien Liza zwanger is en zij nu ook de laatste loodjes van de zwangersschap moet doorstaan, hebben we allebei zo onze eigen bevalling, haha... Ik moet daarom in deze tijd wel eens denken aan Keith Green; in de tijd dat zijn vrouw Melodie middels een zware bevalling een kind op de wereld zette, ronde Keith ook zijn nieuwe CD af en enthousiast zei hij tegen Melody: 'Heej, eigenlijk hebben we allebei een kind ter wereld gebracht! Jij ons kind... en ik de CD'. Waarop Melody zei: '...nou, weet je wat? de volgende keer mag ik een CD maken en mag jij bevallen van ons kind'.
Hoe dan ook, we kijken dus vol spanning uit naar 3 nieuwe kindjes; twee in Liza's buik en mijn nieuwe CD.  

Aansporing
De afgelopen twee jaar, na het uitkomen van 'Hoop op herstel' zijn weer verschillende liedjes onstaan. Ik heb vaak dat ik een bepaalde periode met een thema bezig ben en dat wisselt dan zo elke paar weken of maanden. Daaruit komen bij mij dan vaak liedjes met verschillende thema's, achtergronden en boodschappen. Iets waarvan ik geloof dat we in deze tijd veel nodig hebben, is dat christenen elkaar aansporen. Zoals het staat in Hebreën 10:25b:

'Wij moeten elkaar aansporen, en dat des te meer, naarmate u de komst van Christus ziet naderen'

Hier geeft de schrijver dus een aansporing tot aansporen... en elkaar aansporen moeten we volgens deze tekst NOG meer doen, op het moment dat we de komst van Christus zien naderen. Naar mijn overtuiging zien we de komst van Jezus naderen en is het dus nodig elkaar aan te sporen. Waarom is aansporing juist nodig in de tijd wanneer we de komst van Christus zien naderen? Ik denk omdat de duivel maar al te goed beseft dat zijn laatste uren bijna geslagen zijn, en zijn demonen maken overuren om nog alles te doen om Gods plan kapot te maken. Het huwelijk wordt keihard aangevallen, de gemeente van Jezus wordt keihard aangevallen (in het Midden_Oosten van buitenaf, in het Westen van binnenuit), iedereen en alles wordt opgezweept tegen Israël en dood en verderf worden gezaaid waar het kan. Ja, de duivel siddert, omdat hij Gods beloften in vervulling ziet gaan (vooral rondom Israël) en hij gaat rond als een brullende leeuw! 
De duivel spaart niets en niemand en probeert met zijn wereldse principes de kerk over te nemen. Daarom is het belangrijk dat wij aan de machten in de lucht en aan de mensen om ons heen duidelijk laten zien waar we staan, bij Wie we horen. We moeten elkaar aansporen om in Jezus te blijven. Elkaar helpen en bijstaan.

Een duidelijk geluid
'Aansporing' is dan ook het woord dat misschien het beste past bij mijn bedoeling met 'Een duidelijk geluid'. Op een bepaalde manier kom ik bij het schrijven vaak uit op teksten die mensen in beweging willen zetten. Er is in deze tijd zoveel geweldige aanbiddingsmuziek waar we dankbaar voor mogen zijn, maar om eerlijk te zijn mis ik in de muziek zo vaak de aansporingen om radicaal te gaan leven voor onze geweldige Koning, wiens Koninkrijk aanstaande is. Elkaar aansporen om geestelijk wakker te blijven, om de focus goed te houden of te krijgen, dat heb ik zelf zo nodig en ik ben dankbaar als ik een preek of een lied hoor wat mij weer op scherp zet. Daar kan je blij van worden, dat de Heilige Geest zo dichtbij is om je te leiden in het spoor.

De CD 'Een duidelijk geluid' bevat dus naast lofprijs- en aanbiddingsnummers en bemoedigende liedjes een aantal liedjes met een duidelijke boodschap. 
De titel 'Een duidelijk geluid' komt van de gelijknamige song op de CD. De titel slaat daarnaast ook op de muziek zelf. Na drie CD's te hebben geproduceerd, wilde ik iets anders. Zo kwamen we uiteindelijk op een wat andere muziekstijl uit, die ik het beste 'filmisch' kan noemen. Ik hou van filmmuziek en de gevoelige snaar die dat soms kan raken. We hebben arrangementen geprobeerd te maken die een filmachtig karakter hebben, daarin speelt een heus strijkersensemble een belangrijke rol. De CD heeft dus vrij duidelijk een eigen geluid.

Het artwork is gemaakt uit een fotoserie bij Massada in Israël. Massada is een rotsvesting, hooggelegen aan de Dode Zee. Herodes liet de vesting bouwen op een plek waar eventuele vijanden zijn gebied in konden komen, om zo te worden afgeschrikt door deze 'onneembare' vesting. 

We hopen de CD in oktober uit te brengen en werken nu dus aan de afronding van het project! Nog even geduld dus, maar ik hoop dat de CD voor jou tot zegen mag zijn. Alvast bestellen in de voorverkoop kan via het tabblad 'webshop'. 

Als je door Israël reist, ontbreekt het nergens aan Bijbelse geschiedenis. Jaarlijks bezoeken veel toeristen het prachtige land en reizen in de voetsporen van Jezus, de apostelen en profeten. Toch is het echte Bijbelse hartland gelegen buiten de door de wereld erkende grenzen van het hedendaagse Israël.

Het echte hart is Judea en Samaria, tegenwoordig 'Westbank' genoemd. Hier komen (nog) niet veel toeristen, maar juist dit is de plek waar God begon in te grijpen in de geschiedenis van de mens, waar Hij Zijn verbond sloot met Abraham, Isaäk en Jakob en waar 400 jaar lang de tabernakel heeft gestaan. Ook in de toekomst zal er voor Judea en Samaria een belangrijke rol te vervullen zijn. Ook Oost-Jeruzalem met de Olijfberg, Getsemané, de Oude Stad, het tempelplein etc. wordt door de wereld niet erkend als Israëlisch gebied. 

Druk vanuit de wereld
De wereld keert zich echter steeds meer tegen Israël en met name tegen de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Er wonen nu ruim 350.000 Joden in wat ze noemen de 'bezette gebieden'. De laatste tijd is o.a. de beweging BDS vollop actief om iedereen op te roepen Joodse producten te boycotten. Deze roep vindt wereldwijd steeds meer gehoor. Als je hier nooit van gehoord heb, zou ik je aanraden om even te zoeken op google. Je zal verbaast staan van hoe levend de anti-Israël beweging vandaag de dag is en hoe snel het zich ontwikkelt. Allerlei bedrijven, organisaties, artiesten etc. worden onder druk gezet om Israël en in het bijzonder de Westbank te boycotten. Ook Nederlandse bedrijven cancelen samenwerkingen met Israëlische bedrijven, zoals bijvoorbeeld Royal Haskoning die twee jaar geleden onder druk van de Nederlandse regering een groot project afblies in Oost-Jeruzalem, net buiten de grenzen van '67. De VN gaf Royal Haskoning vervolgens een groot compliment. Overigens hebben de Palestijnen vaak nog meer last van deze boycot. Zij werken veel voor Israëlische bedrijven.

De druk neemt hoe dan toe en we gaan steeds meer richting de tijd, zo geloof ik, dat Bijbelgetrouwe christenen nog de enige echte vrienden van Israël zijn. Zij staan niet achter Israël omdat de Joden zo'n geweldig volk zijn, maar omdat het Gods oogappel is. En Hij zegt dat wie Israël zegent, gezegend zal worden, maar wie Israël vervloekt, die zal vervloekt worden. We zien dat in de geschiedenis dit al vaak werkelijkheid is geworden. Alle volken die in de afgelopen eeuw hebben gestreden tegen Israël en Jeruzalem, hebben zich 'vertild aan Jeruzalem', zoals geschreven staat in Zacharia 12:1-3. Jeruzalem en het hartland van Israël zijn nog steeds HET struikelbok voor de wereld en dat zal het zijn tot Jezus' terugkomst. 

Elon Moreh
Een aantal keer heb ik in Samaria de Joodse nederzetting (=dorp) Elon Moreh bezocht, het gebied waar Abraham ging wonen toen hij in het land kwam. (afb. 1) In Genesis 12 staat namelijk dat God Abraham riep uit Ur der Chaldeën naar het land Kanaän. Abraham kwam aan bij de eik van Moré, vlak bij Sichem, en vestigde zich daar. Het is prachtig om op deze plek te staan en voor te stellen hoe het voor Abraham moet zijn geweest, dat God tegen hem zei: 'Kijk om je heen, naar het noorden, oosten, zuiden en westen. Heel het land zal Ik je geven.' God herhaalde dit aan Jakob (Israël) bij de plaats Bethel, ook gelegen hier in Judea/Samaria. Voor de mensen die zeggen dat dit afgedaan heeft: in Ezechiel 47 wordt de toekomstige landsbelofte aan Israël nog een keer bevestigd. (afb. 2)

Als je vanaf Elon Moreh uitkijkt over het dal, ligt daar nog steeds Sichem (vandaag de dag de Palestijnse stad Nablus) en aan de andere kant van het dal zien we de bergen Ebal en Gerizim. Toen het volk Israël gereed stond om het Beloofde Land in te trekken, was dit de plek waar zij zich opstelden. De helft van het volk bij de berg Gerizim (de berg van de zegen) en de andere helft bij de berg Ebal (de berg van de vloek). Ook vandaag de dag zie je deze twee bergen duidelijk liggen en het lijkt geen toeval dat de ene berg bloeit en de andere berg vrijwel dor is. Vroeger schijnt dit verschil nog groter te zijn geweest. God stelde aan het volk het leven en de dood voor, de zegen en de vloek.  

Christenen en de wereld
Er is nog veel meer te vertellen over wat er in deze gebieden allemaal te vinden is in de Bijbel. We lezen ook over Gog en Magog die met vele volken zullen komen naar de bergen van Israël (lees Judea en Samaria) en die daar zullen vallen, omdat God het voor Zijn volk op gaat nemen. Uiteindelijk is alles een geestelijke strijd. Alleen vanuit de geestelijke werkelijkheid kunnen we begrijpen waarom vele duizenden mensen zich toewijden aan het boycotten van de Joodse Staat (niet eens meer alleen Judea en Samaria). Alleen dan begrijpen we waarom de VN zoveel resoluties aanneemt tegen Israël, terwijl de terroristische organisaties die dood en verderf zaaien, bijna niet vermaand worden. Het is schrikbarend om de stemmingen in de VN te zien tegen Israël. Op een paar landen na, zoals Canada en Amerika, stemmen alle landen voor de gekste standpunten tegen Israël. En dat, terwijl juist dat ene Israël een oase is (ook voor Arabieren) in de puinhoop van het Midden-Oosten.

Het wordt tijd dat we als christenen op gaan staan en ons verbinden met het volk van God. Zoals (de heidense) Ruth tegen (de Israëlitische) Naomi zei: 'Uw God is mijn God en Uw volk is mijn volk'. Kunnen wij dit ook zeggen? Zoals iemand ooit zei: Jezus is niet los verkrijgbaar. Als je Hem wilt, krijg je Zijn volk er automatisch bij. Vaak wordt Jezus van Zijn Joodse identiteit gescheiden en gaan we aan Zijn verbondenheid met Zijn volk voorbij. We eigenen ons ook graag Gods beloften aan Israël toe, maar we blijven stil als Zijn volk lijdt. Dit kan niet langer. Waarom schrijf ik dit? Ik geloof dat de druk op Israël steeds meer toe gaat nemen, ook in Nederland. We zien het al. Juist in die druk kunnen we iets van de Messias laten zien. We zien ook steeds meer openheid onder het Joodse volk om te horen over de Messias. God is aan het werk en ik wil meegaan in dat waar Hij mee bezig is.

Laten we ook bidden dat Gods Koninkrijk spoedig zal gaan komen. Ik moet denken aan de familie ten Boom. De grootvader van Corrie ten Boom besloten rond 1850 al om wekelijks bidstonden te houden voor Israël, samen met vrienden en familieleden. Zij werden daar door de Geest toe aangespoord. Hoeveel te meer is dat gebed in onze tijd nodig?

24-06-2015 @christianverwoerd.nl